เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Classroom management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการประสานประโยชน์ การมีภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรและสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดทำโครงการทางวิชาการ และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน