homeClassroom management
personperson_add
Classroom management

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Classroom management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12359

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการประสานประโยชน์ การมีภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรและสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดทำโครงการทางวิชาการ และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)