การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น