เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น