การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น