พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

kankamol suwitthayarat

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และพัฒนาตนเองได้