พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และพัฒนาตนเองได้