เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักสื่อสารการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Pathaya Ruangroengkulrit

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักการตลาด และแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ บทบาทของส่วนผสมทางการตลาด กระบวนการและหลักการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ