หลักสื่อสารการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการตลาด และแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ บทบาทของส่วนผสมทางการตลาด กระบวนการและหลักการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ