ความสุขมวลรวมชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ใครล่ะ ที่ไม่อยากมีความสุข แต่การสร้างความสุขให้กับคนทั้งชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กระบวนการอย่างแท้จริง และขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม