ภาษามือไทย

Sophon Chaiwatthanakunwanich

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมาของภาษามือไทย หลักไวยากรณ์ในการใช้ภาษามือไทย ภาษามือไทยในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือไทยให้ถูกต้อง