homeภาษามือไทย
personperson_add
ภาษามือไทย

ผู้สอน
Sophon Chaiwatthanakunwanich
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษามือไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12371

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมาของภาษามือไทย หลักไวยากรณ์ในการใช้ภาษามือไทย ภาษามือไทยในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือไทยให้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)