เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษามือไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Sophon Chaiwatthanakunwanich

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติความเป็นมาของภาษามือไทย หลักไวยากรณ์ในการใช้ภาษามือไทย ภาษามือไทยในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือไทยให้ถูกต้อง