homeพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
person
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ผู้สอน
Maithai Chaiyapan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12373

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย แนวทางและวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุ/ปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงานและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)