homeพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
personperson_add
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ผู้สอน
Maithai Chaiyapan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12373

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย แนวทางและวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุ/ปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงานและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)