เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย แนวทางและวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุ/ปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงานและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข