homeการแปรรูปอาหารพื้นฐาน
personperson_add
การแปรรูปอาหารพื้นฐาน

ผู้สอน
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การแปรรูปอาหารพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12374

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบและการจัดการขั้นต้น หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การแปรรูปด้วยความร้อนการทำแห้ง การแช่แข็ง การทำให้เข้มข้น การฉายรังสีการหมัก การใช้สารเคมีการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)