เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การแปรรูปอาหารพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบและการจัดการขั้นต้น หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การแปรรูปด้วยความร้อนการทำแห้ง การแช่แข็ง การทำให้เข้มข้น การฉายรังสีการหมัก การใช้สารเคมีการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา