เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศศลักษณ์ ทองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลักษณะวิชา

วิชาบังคับ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555

คำอธิบายรายวิชา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่นๆ การเคารพสิทธิทางปัญญา

ผู้สอน : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว

email: [email protected]