ปรัชญาและศาสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร