เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปรัชญาและศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

wandee nulong

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เป็นวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร