ปรัชญาและศาสนา

wandee nulong

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร