เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0503410 Assistive Technology for Individuals with Learning Disabilities

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

เน้นกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้อายุระหว่าง 3 ขวบ-วัยผู้ใหญ่ โอกาสพัฒนาและวางแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ การฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ความรู้และส่วนประกอบเกี่ยวกับความตระหนักในรายวิชา อาจส่งผ่านการศึกษาไกล

          Strategies and techniques for implementing software and other technologies in the lives of individuals with learning disabilities from ages 3 to adult, the opportunity to develop and implement plans for assistive technology. A practicum is required as part of this course. Knowledge and awareness components of this course may be delivered via distance education.