homeนวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
personperson_add
นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
Chutima Chantarajit
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12381

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา2557 (ผู้สอน ดร.ชุติมา  จันทรจิตร)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)