นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา2557 (ผู้สอน ดร.ชุติมา  จันทรจิตร)