เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา2557 (ผู้สอน ดร.ชุติมา  จันทรจิตร)