สมทนาภาษามาเลย์1

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถสนทนาภาษามาเลย์พื้นฐานได้