ศิลปะการอ่านออกเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง