ศิลปะการอ่านออกเสียง

เอื้อนจิตร สัมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง