น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)

สันติ หมัดหมัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

  • กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม โครงสร้างเต้านม กระบวนการกลั่นสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม การตรวจคุณภาพของน้ำนม การเก็บรักษาน้ำนม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด