homeน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)
personperson_add
น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)

ผู้สอน
สันติ หมัดหมัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12388

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน
  • กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม โครงสร้างเต้านม กระบวนการกลั่นสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม การตรวจคุณภาพของน้ำนม การเก็บรักษาน้ำนม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)