โครงการศึกษาเอกเทศ (Study Independent)

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาค้นคว้า การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถอย่างอิสระด้านความรู้ทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ