homeโครงการศึกษาเอกเทศ (Study Independent)
personperson_add
โครงการศึกษาเอกเทศ (Study Independent)

ผู้สอน
nattarin jung
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการศึกษาเอกเทศ (Study Independent)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12395

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาค้นคว้า การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถอย่างอิสระด้านความรู้ทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)