เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ความหมายของพฤติกรรม

กล่าวโดยรวม พอจะสรุปไดว้า่ พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ทุก ๆ สิ่งที่บุคคลทา ซ่ึงสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ซ่ึงไดแ้ก่ความคิดความรู้สึกและแรงขบั ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตไดโ้ดยตรง (Allen and Santrock.1993:8)

จากความหมายข้างต้นน้ัน พฤติกรรมของมนุษยม์ ีความหมายครอบคลุมการแสดงออกท้งั

ทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ซ่ึงถา้เป็นการแสดงออกทางดา้นร่างกายก็จะแสดงออกมาให้เห็นไดอ้ย่าง

ชัดเจน เช่น เดิน วงิ่ นอน หรือ กระโดดเป็นตน้ แต่ถา้เป็นการแสดงออกที่อยใู่ นกระบวนการของจิตใจ

ก็จะไม่แสดงออกมาใหเ้ห็นอยา่ งชดัเจน ซบั ซอ้ นอยภู่ ายในจิตใจ เช่น ความคิดความรู้สึก หรือแรงจูงใจ

เป็นตน้ เมื่อไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงแลว้ ก็ตอ้งอาศยัการคาดเดาสรุปเอาจากการกระทา ต่าง ๆ

ที่สามารถสังเกตเห็นได้