ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่า วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างไร