หลักการจัดการเรียนรู้

นงลักษณ์ คงรักษ์

มหาวิทยาลัยรารชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนแผนการสอน