เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

      ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน