เศรษฐศาสตร์การจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป้นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์