เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป้นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์