เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assistant professor Dr. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เป้นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์