ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความหมายและความสำคัญของวัจนภาษา