การวัดผลการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัดผล การประเมินผล แบบทดสอบ