120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตรความสามารถของระบบโซ่อุปทานกับ

กลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการด้านการจัดหาการผลิต สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และกรณีศึกษา