home120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
person
120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ผู้สอน
person
ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1242

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตรความสามารถของระบบโซ่อุปทานกับ

กลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการด้านการจัดหาการผลิต สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)