home120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร
personperson_add
120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

ผู้สอน
person
ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1243

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบและระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร เพื่อการดำเนินการ การบริหาร การตัดสินใจและการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายติดต่อภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านธุรกิจการเกษตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)