home120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร
person
120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

ผู้สอน
ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1243

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบและระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร เพื่อการดำเนินการ การบริหาร การตัดสินใจและการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายติดต่อภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านธุรกิจการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)