เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบและระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร เพื่อการดำเนินการ การบริหาร การตัดสินใจและการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายติดต่อภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านธุรกิจการเกษตร