120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบและระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร เพื่อการดำเนินการ การบริหาร การตัดสินใจและการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายติดต่อภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านธุรกิจการเกษตร