ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เอื้อนจิตร สัมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการพูด  การฟัง  การอ่าน และการเขียน