ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการพูด  การฟัง  การอ่าน และการเขียน