homeวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาง จารวี บัวขม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1244

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 คำอธิบายรายวิชา

ท๓๑๑๐๒  วิชา ภาษาไทย  ๒                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๒                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง             จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต

 ฝึกการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด โดยอ่านร้อยแก้ว ได้แก่ บทความ  ร้อยกรอง ได้แก่ กาพย์ กลอน อ่านจับใจความสำคัญจากสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อ่านตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล บันทึกย่อความ รายงาน และตอบคำถามจากการอ่านนวนิยาย วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณคดี  บทร้อยกรองร่วมสมัย   คำขวัญ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  นำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยเขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  จดหมายกิจธุระ  เรียงความ บันทึก ย่อความ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบการเขียนโครงงาน เพื่อการเรียนรู้ โดยอ้างอิงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  ประเมินคุณค่างานเขียนด้านแนวคิด การใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียง สำนวนโวหาร กลวิธีในการเขียน  แต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของพยางค์ คำ หลักการสร้างคำในภาษาไทย  การเพิ่มคำ  การใช้คำเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะบุคคล จากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ และภาษาอื่น  พูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดอภิปราย เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  ประเมินเรื่องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรมตามหลักการเบื้องต้น  นอกจากคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดี  วรรณกรรมพื้นบ้านในฐานะที่เป็นมรดงทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี  วรรณกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  สามารถท่องจำบทอาขยานที่มีคุณค่าจากบทร้อยกรองที่กำหนดให้  ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน ความรู้ ประสบการณ์ การทำงาน มีมารยาทในการใช้ภาษาและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)