เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการวัดผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด การวัด การประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา การตัดเกรด การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด