หลักการวัดผลการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด การวัด การประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา การตัดเกรด การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด