homeพัฒนาหลักสูตร
personperson_add
พัฒนาหลักสูตร

ผู้สอน
อาจารย์ เกวลิน ชัยณรงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พัฒนาหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12441

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)