การศึกษาแบบเรียนรวม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nattarin jung

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปรัชญาการศึกษาแบบเรียนรวม องค์ประกอบของการเรียนรวมที่สำคัญ ระบบการสอนที่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ