การศึกษาแบบเรียนรวม

nattarin jung

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาการศึกษาแบบเรียนรวม องค์ประกอบของการเรียนรวมที่สำคัญ ระบบการสอนที่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ