การวัดและประเมินผลการศึกษา

preamjai aueaungkul

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของการวัดและประเมินผล