เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดและประเมินผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

preamjai aueaungkul

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความหมายของการวัดและประเมินผล