การวัดและประเมินผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

preamjai aueaungkul

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความหมายของการวัดและประเมินผล