การสื่อข่าวเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของข่าว ความสำคัญของข่าว ประเด็นข่าว