การแนะแนวเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้หลักการแนะแนวในการช่วยเหลือผุ้เรียน