การแนะแนวเบื้องต้น

kankamol suwitthayarat

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้หลักการแนะแนวในการช่วยเหลือผุ้เรียน