homeการแนะแนวเบื้องต้น
person
การแนะแนวเบื้องต้น

ผู้สอน
kankamol suwitthayarat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแนะแนวเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12446

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

ใช้หลักการแนะแนวในการช่วยเหลือผุ้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)