การผลิตเเละการจัดการฟาร์มโคเนื้อ

คำอธิบายชั้นเรียน

xxxxxxxxxxx