เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย