การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย