เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลศาสตร์คลาสสิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศึกษากลศาสตร์การเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่่อนที่แบบต่าง ๆ.....