กลศาสตร์คลาสสิก

ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากลศาสตร์การเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่่อนที่แบบต่าง ๆ.....