ปรัชญาและศาสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เพื่อรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา รู้จักลักษณะ แนวคิดของปรัชญาในศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และอิสลาม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ตลอดจนการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน