homeปรัชญาและศาสนา
personperson_add
ปรัชญาและศาสนา

ผู้สอน
ปารย์พิรัชย์ จันเทศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปรัชญาและศาสนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12459

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เพื่อรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา รู้จักลักษณะ แนวคิดของปรัชญาในศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และอิสลาม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ตลอดจนการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)