พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

คำอธิบายชั้นเรียน

การเข้าใขตนเอง เข้าใจผุ้อื่นเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน