http://www.classstart.org/classes/476

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการอธิบายถึงรายวิชานี้ โดยการทำงานต่างๆ ของเครื่องมือจัดการข้อความนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ Microsoft Word