กฎหมายทรัพย์สิน

กฤษฎา ใจแก้วทิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกาศข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้ส่งแบบฝึกหัด