เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายทรัพย์สิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กฤษฎา ใจแก้วทิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างขึ้นเพื่อประกาศข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้ส่งแบบฝึกหัด