โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

Suthida Raksakhan

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์