โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์