โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว Suthida Raksakhan

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์