เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม