ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2