การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

TEST