รายวิชา คอมพิวเตอร์

ณัฐวรา สิทธิดำรงค์

โรงเรียนสาธืตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง ข้อควรระวังของผู้ใช้คอมพิวเตอร์