412-111 Basic Chinese I

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายเสียงภาษาจีนด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ การสนทนาและการทักทายเบื้องต้น หลักการสร้างและเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน เรียนรู้อักษรจีนประมาณ 500 ตัว