เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

412-111 Basic Chinese I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การถ่ายเสียงภาษาจีนด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ การสนทนาและการทักทายเบื้องต้น หลักการสร้างและเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน เรียนรู้อักษรจีนประมาณ 500 ตัว