เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

412-223 Chinese Reading I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน เทคนิคการอ่านภาษาจีน การหาความหมายตัวอักษรจีน คำ และวลี จากโครงสร้างและจากบริบท วิเคราะห์ความหมายประโยค และการจับใจความสำคัญของเรื่อง