412-223 Chinese Reading I

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน เทคนิคการอ่านภาษาจีน การหาความหมายตัวอักษรจีน คำ และวลี จากโครงสร้างและจากบริบท วิเคราะห์ความหมายประโยค และการจับใจความสำคัญของเรื่อง