141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/57
ผู้สอน

อาจารย์ วรรณภา ทองแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12514

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

Basic concepts and significances of planning, meanings of strategic planning, definition of vision and strategy, analysis of environmental organization, definition of long term objectives, levels and types of strategy, analysis of alternative strategy, strategic implementation, strategic controlling, and strategic evaluation 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.