เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

Basic concepts and significances of planning, meanings of strategic planning, definition of vision and strategy, analysis of environmental organization, definition of long term objectives, levels and types of strategy, analysis of alternative strategy, strategic implementation, strategic controlling, and strategic evaluation