เทคโนโลยีผลิตรายการโทรทัศน์

Mr.santi krongyuth

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

I"m study for life