ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฉัตรตุรงค์ สุดสอาด

โรงเรียนบ้านคลองแคว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทำความเข้าใจ